Trang chủ space

Tư Vấn Cấp Chứng Nhận An Toàn Chịu Lực

Mục đích

- Giúp cho Chủ đầu tư nâng cao chất lượng công tác quản lý chất lượng công trình trong quá trình thực hiện dự án. Kiểm tra năng lực của các chủ thể tham gia xây dựng công trình, kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng xây dựng công trình. Xác định tính trung thực của kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư thông qua việc đối chiếu mang tính xác suất của kết quả nghiệm thu với thực trạng chất lượng của đối tượng nghiệm thu.

- Kiểm tra, chứng nhận an tòa chịu lực

Phương pháp thực hiện

* Kiểm tra các hạng mục đã được thi công hoàn tất :

- Kiểm tra chất lượng thiết kế, chất lượng thi công xây dựng thông qua hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình. Trường hợp cần thiết, POLYCONS có thể thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng công trình thông qua các thí nghiệm, quan trắc.

* Kiểm tra sự phù hợp về chất lượng thiết kế của hạng mục bắt đầu thi công :

- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế; sự tuân thủ trình tự, thủ tục nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng; thẩm định, phê duyệt và nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình;

- Kiểm tra đánh giá sự phù hợp của báo cáo kết quả khảo sát xây dựng so với tiêu chuẩn khảo sát và nhiệm vụ khảo sát;

- Kiểm tra đánh giá sự phù hợp thiết kế kỹ thuật thi công so với nhiệm vụ thiết kế và so với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho công trình;

- Trong quá trình kiểm tra, nếu có nghi ngờ về kết quả khảo sát và chất lượng của thiết kế thì POLYCONS sẽ đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu khảo sát thiết kế làm rõ. Trường hợp cần thiết, POLYCONS có thể thực hiện kiểm tra lại kết quả khảo sát, kiểm tra lại thiết kế của công trình hoặc bộ phận công trình được chứng nhận;

* Kiểm tra sự phù hợp về chất lượng các hạng mục thi công xây dựng :

- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực và hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình; kiểm tra năng lực phòng thí nghiệm và năng lực của các tổ chức kiểm định có liên quan; kiểm tra sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu;

- Kiểm tra xác suất chất lượng vật tư, thiết bị, cấu kiện xây dựng được sử dụng xây dựng công trình thông qua việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa, chứng chỉ chất lượng và các kết quả thí nghiệm, kiểm định có liên quan;

- Kiểm tra xác suất chất lượng thi công xây dựng;

- Chứng kiến vận hành thử công trình, hạng mục công trình; kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ nghiệm thu so với yêu cầu của thiết kế;

- Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện thấy các yếu tố không đảm bảo sự phù hợp về chất lượng thì POLYCONS sẽ đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu giải trình làm rõ. Trong trường hợp cần thiết Polycons sẽ tổ chức kiểm định chất lượng hoặc thí nghiệm, quan trắc đối chứng nếu thấy cần thiết.

Đánh giá kết quả kiểm tra

- Việc kiểm tra tại hiện trường thực hiện bằng quan sát hiện trạng hoặc bằng thiết bị tùy theo đối tượng kiểm tra.

- POLYCONS sẽ lập báo cáo kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, đồng thời nêu kiến nghị về các vấn đề về chất lượng công trình (nếu có) gửi Chủ đầu tư biết để giải quyết.

 

Đơn giá chứng nhận an toàn chịu lực

- Báo giá cấp chứng nhận cụ thể sẽ được Chúng Tôi đưa ra khi biết quy mô công trình

 

Một số công trình cấp chứng nhận chất lượng công trình tiêu biểu

 

1 - Golden Island

 

2 - Nhà máy Jabil Việt Nam

 

3 - Căn Hộ Dịch Vụ Luxel Apartment

 

4 - Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô - Hoa Lâm Shangri La

 

5 - The Garland

 

 

6 - Cao ốc văn phòng Mai Nguyễn

 

7 - Nhà máy bia Sài Gòn - Hà Tĩnh

 

 

Xem thêm: Tư Vấn Giám Sát ; Thẩm Tra Thiết Kế ; Thử Tải Sàn ; Tư Vấn Quản Lý Dự Án ; Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Xây Dụng ; Quan Trắc Lún